ALGEMENE VOORWAARDEN   

1. DEFINITIES
BEZOEKER - een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en een toegangsbewijs zoals in deze voorwaarden omschreven heeft aangeschaft en die door de wet als “wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek.
TOEGANGSBEWIJS  - een fysiek of digitaal kaartje aangeschaft volgens de aanwijzingen van de organisator dat toegang geeft tot een evenement
ORGANISATOR - contractpartij van de bezoeker, gerelateerd aan het Evenement zoals aangegeven in Artikel 2.2, welke gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek
EVENEMENT - ieder evenement georganiseerd door de organisator, één of meerdaags, binnen of buiten, voor eigen risico en rekening, waar een toegangsbewijs zoals omschreven in deze voorwaarden voor gebruikt wordt
Pagina - iedere digitale pagina, zoals een website, social media pagina en dergelijke, van de organisator zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, waarop de bezoeker informatie over een evenement kan vinden en waarop of via welke de bezoeker tickets en daarbij behorende producten en/of diensten (van Derden) kan kopen
DERDEN - iedere door de organisator aangewezen partij die een product of dienst verkoopt die verband houdt met het evenement niet zijnde de organisator
2. KENBAARHEID EN TOEPASSING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als een bezoeker met gebruikmaking van een ticket een evenement bezoekt, een ticket en/of een daarmee verband houdend product of dienst (van derden) aanschaft via de pagina. De voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat de bezoeker een ticket en/of product of dienst koopt. Door de aankoop van een ticket, door een evenement met een ticket te bezoeken en/of door de aankoop van een product en/of dienst (van derden) op de pagina, gaat de bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een ticket op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.
2.2 De organisator is Bom Brasil Events met vestigingsadres Enkhuizenplein 4, 1023 VT in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 56330146. De bankrekeningnummer van de organisator is NL08INGB0006143274 en het BTW nummer NL251795585B01. De organisator heeft het emailadres bombrasilevents@live.com en de pagina www.bombrasil.nl.
2.3 De organisator verwijst tevens naar de algemene voorwaarden op het ticket voor een evenement. De bezoeker kan daarnaast kennisnemen van de Algemene Voorwaarden bij het binnengaan van een evenement, alwaar deze voorwaarden – althans een uittreksel daarvan – zichtbaar zijn bij de ingang.
2.4 Bij enige aankoop van een product en/of dienst (van derden) en/of ticket via de pagina, heeft de bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot organisator. Op rechtsverhoudingen tussen organisator en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden dan de onderhavige van toepassing
3. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
3.1 De organisator is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de pagina gepubliceerd en is per direct geldig. Als hierdoor de rechten of verplichtingen van de bezoeker op significante wijze worden beïnvloed, zal de organisator de bezoeker hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de bezoeker brengen tijdens het bezoek van het evenement en/of op de pagina (van derden).
3.2 Als de bezoeker het evenement bezoekt, een ticket aanschaft of producten en/of diensten (van derden) afneemt via de pagina na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, dan accepteert de bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de bezoeker de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de bezoeker het gebruik en bezoek van de pagina en/of evenement(en) of het aanschaffen van tickets of producten en/of diensten (van derden) op de pagina meteen te staken.
4. TICKETS
4.1 Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd ticket, eventueel op vertoon van legitimatie (indien van toepassing). Na afloop van het evenement of indien de bezoeker na binnenkomst het evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het ticket automatisch zijn geldigheid en is geen restitutie mogelijk, noch is de organisator aansprakelijk op enige wijze voor eventuele fysieke, materiële, financiële of andere schade.
4.2 Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anderszins bepaald door organisator (bijvoorbeeld in het geval er een andere legale leeftijdsgrens voor alcoholgebruik gehanteerd wordt), zonder dat de organisator gehouden is tot restitutie van het bedrag van het ticket.
4.3 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisator. Het ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit ticket ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige tickets nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door organisator dan wel een door organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte ticket.
4.4 Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
4.5 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets, en de bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door organisator gestelde maximum te houden.
4.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij organisator garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker. Het ticket kan bestaan uit een barcode, QR code of een ander digitaal afleesbaar formaat die via elektronische communicatie (e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt. Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het ticket op deze wijze te ontvangen, dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte ticket, noch de ontvangst van het ticket garanderen. Het scannen van het ticket op een mobiele device van bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een ticket niet gescand kan worden en bezoeker heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het ticket en/of schadevergoeding in dit geval.
5. AANBETALING
In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de bezoeker die het ticket heeft aangeschaft en de aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekking tot de termijn waarbinnen de toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Organisator stuurt de bezoeker hiervoor een e-mail op het bij haar bekende e-mailadres of bericht deze via een andere (elektronische) weg. Indien de bezoeker niet binnen de door organisator vermelde termijn (minimaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de bezoeker van rechtswege in verzuim. Indien de bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan organisator heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag noch rechten op een toegangsbewijs of reservering daarvan.
6. VERBOD DOORVERKOOP EN DERGELIJKE
6.1 Het is de bezoeker verboden de tickets voor het evenement op enigerlei wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.
6.2 De organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoop platform aan te wijzen als online ‘secondary ticket’ marktplaats. Het (door)verkopen van tickets via een verkoopkanaal anders dan welke door de organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De bezoeker kan de toegang tot het evenement geweigerd worden indien hij een ticket bezit dat hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een ticket (inclusief de geldigheid van een ticket) voor het evenement via enig verkoopkanaal.
6.3 De bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan t.b.v. zaken omschreven in dit artikel.
6.4 De bezoeker die zijn ticket aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het ticket ter beschikking stelt en staat er jegens de organisator voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
6.5 Indien de bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan de organisator verschuldigd en € 5000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van de organisator om van de bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
6.6 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de organisator gerechtigd het ticket ongeldig te maken en/of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het ticket (waaronder begrepen servicekosten) aan organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
7. FOUILLEREN EN CAMERATOEZICHT
7.1 De organisator heeft het recht bezoekers van het evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het ticket.
7.2 Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de locatie waar het evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid.
8. VERBODEN ARTIKELEN
8.1 Het is verboden professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de organisator), glaswerk, plastic flessen, (alcoholische) dranken, selfiesticks indien uitgeschoven langer dan 1.5 meter en/of constructies die daarvoor niet bestemd zijn, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor of gedurende een evenement, op straffe van inbeslagname. De locatie van het evenement kan ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing is op dit artikel en het evenement welke in dat geval ook van toepassing is op het evenement. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
8.2 De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het ticket, of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. De organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen.
9. ONTZEGGING TOEGANG
De organisator houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen en/of de bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisator een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers of niet voldoen aan de uitdrukkelijk door de organisator aangegeven dresscode, en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het ticket, is de organisator gerechtigd de houder van dit ticket de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen. De bezoeker die (verdere) toegang tot het evenement is ontzegd of van het evenement is verwijderd, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het ticket.
10. FILM EN VIDEOBEELDEN
10.1 Registratie van het evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones) en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
10.2 Indien door de bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.
11. EIGEN RISICO/AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeer- en/of kampeerterrein(en) en pendelbussen die worden ingezet om de bezoeker te vervoeren naar de toegangspoort van het evenement alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoeker op eigen risico. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke bezoeker heeft geleden in dit verband.
11.2 De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisator geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het evenement.
11.3 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de bezoeker die het gevolg is van een aan organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van organisator zal worden uitgekeerd.
11.4 Aansprakelijkheid van organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.5 De bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het evenement te melden aan organisator via het e-mailadres zoals beschreven in Artikel 2.2 op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.
11.6 Indien organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.
11.7 De bezoeker zal organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De bezoeker zal aan organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.
12. PROGRAMMA
De organisator zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten of hun (tijdig) verschijnen. De op het Ticket genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.
13. NADERE VOORSCHRIFTEN
13.1 De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisator, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.
13.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel.
13.3 Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de pagina vooraf kenbaar gemaakt.
14. ANNULERING OF VERSCHUIVING IN GEVAL VAN OVERMACHT
14.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte, overlijden en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, pandemieën, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de organisator het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren of te wijzigen zodanig dat het alsnog plaats kan vinden.
14.2 De organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de pagina. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de organisator het entreegeld zoals vermeld op het ticket, maar niet de servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het toegangsbewijs door bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van organisator, en niet indien het ticket is aangeschaft bij een (door organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.
14.3 (Gedeeltelijke) Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig, onbeschadigd ticket waaruit tevens blijkt dat deze direct door de bezoeker is gekocht, op en aan de door de organisator (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.
14.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de prijs van het ticket welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Servicekosten en/of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
14.5 Indien het evenement als gevolg van overmacht door organisator wordt verschoven naar een andere datum, blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de prijs van het ticket (uitgezonderd servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt, zoals aangegeven op de pagina.
15. BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN
15.1 De artiesten en/of de organisator is voor commerciële doeleinden gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een ticket van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement, verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.
15.2 De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisator en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de bezoeker verplicht om op eerste verzoek van organisator de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan organisator worden overgedragen.
16. ROOKVRIJE EVENEMENTEN
16.1 Het is de bezoeker verboden (elektrisch) te roken op een evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de organisator. Indien een evenement (deels) buiten plaats vindt, is (elektrisch) roken uitsluitend in de open lucht toegestaan. Binnen (in (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen) (elektrisch) roken is uitdrukkelijk op geen enkel evenement toegestaan. De organisator spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het evenement geeft de bezoeker nimmer recht op restitutie van het bedrag van het ticket of enige andere vergoeding.
16.2 Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt zover mogelijk onmiddellijke verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisator opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
17. CONSUMPTIEMUNTEN, -BONNEN EN ANDERE WAARDEHOUDENDE CONSUMPTIEBEWIJZEN
Consumptiemunten en andere consumptiebewijzen gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. De organisator is na afloop van het evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten, -bonnen en andere consumptiebewijzen over te gaan. (De locatie van) Het evenement kan afwijkende methoden hanteren, bijvoorbeeld een cashless systeem. Als een locatie van het evenement een afwijkende methode hanteert, zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing met betrekking tot de betaalmogelijkheden tijdens en na het evenement. Deze kunnen afwijken van hetgeen gesteld in dit artikel van de Algemene Voorwaarden.
18. ELEKTRISCH BETAALMIDDEL
De organisator kan tijdens het evenement een ‘open loop’ en/of ‘closed loop’ elektronisch betaalsysteem hanteren voor het consumeren door de bezoeker, ondermeer door in plaats van (of naast) consumptiemunten de bezoeker (ook) door middel van pin of creditcard transacties te laten betalen. Indien de bezoeker met contant geld wil betalen, kan organisator een ‘closed loop’ systeem aanbieden. Bezoeker kan dan contant geld bij een kassa op het evenement storten op een betaalkaart specifiek voor het evenement. Gedurende het evenement vindt geen restitutie (“Refund”) van de waarde van eventueel overgebleven tegoed op de betaalkaart (“Overgebleven tegoed”) plaats aan de bezoeker. Het overgebleven tegoed kan enkel éénmalig aan de bezoeker worden gerestitueerd na afloop van het evenement. De bezoeker dient de organisator, tenzij anders aangegeven, uiterlijk binnen twee weken na afloop van het evenement te verzoeken tot het ontvangen van een Refund van het overgebleven tegoed. Na deze termijn verliest de bezoeker het recht op een Refund van het overgebleven tegoed. Alle benodigde informatie met betrekking tot (het verzoek van) de Refund, is terug te lezen op de pagina van het evenement. Het uitvoeren van een Refund brengt kosten met zich mee en de organisator behoudt zich het recht voor om deze kosten door te berekenen aan de bezoeker. Deze kosten worden kenbaar gemaakt op de pagina van het evenement. De betaalkaart dient na afloop van het evenement in bezit van de bezoeker te blijven aangezien hiermee het overgebleven tegoed bepaald wordt. Bij verlies of diefstal van de betaalkaart is een Refund van het overgebleven tegoed niet mogelijk. De organisator is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van de betaalkaart.
19. LOCKERS
De organisator kan ervoor kiezen om de bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de bezoeker, waarvoor de bezoeker een persoonlijke code of sleutel ontvangt. Met deze code of sleutel kan de bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke code of sleutel. Zodoende dient de Bezoeker de code of sleutel te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.
20. AANKOOP VAN TICKETS
20.1 Als de bezoeker een ticket voor een evenement van de organisator aanschaft, wordt de betaling en verzending daarvan doorgaans voor de organisator afgehandeld door een derde partij, zoals Dizizid. Deze derde partij kan eigen algemene voorwaarden hanteren die op de betaling en verzending van het ticket van toepassing zijn. Organisator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die voorwaarden.
20.2 De organisator die de pagina beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en), aan de pagina en/of aan de website van de derde partij.
20.3 De bezoeker kan het gekochte ticket niet retourneren, omdat hiervoor een wettelijke uitzondering voor het herroepingsrecht geldt op grond van artikel 6:230p sub e BW. Door het kopen van een ticket gaat de bezoeker een overeenkomst met de organisator aan tot het verrichten van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding – het evenement – waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip van nakoming is opgenomen, namelijk de specifieke datum en tijdstip van het evenement. De gebruiker wordt via de pagina voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van een ticket geïnformeerd dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.
21. VOORWAARDEN VAN EN OVEREENKOMSTEN MET DERDEN
21.1 Middels de pagina worden tevens producten en/of diensten van derden aangeboden die verband houden met het evenement, al dan niet via een hyperlink naar de website van de betreffende derden. Indien de bezoeker over gaat tot aanschaf van een product en/of dienst van derden, kunnen daarop algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn en wordt door de bezoeker met deze partij een (koop)overeenkomst gesloten. De betreffende derde is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de bezoeker.
21.2 Hoewel de organisator alle derden met zorg uitkiest, is de organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde. De bezoeker vrijwaart de organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde.
22. REIZEN, VERVOER EN VLIEGTICKETS
22.1 Via de pagina kan de bezoeker voor het boeken van tickets voor binnen- en buitenlandse evenementen reizen aangeboden krijgen welke worden geboekt en verzorgd door derden. De bezoeker gaat bij aankoop van een dergelijke reis een vervoersovereenkomst aan met deze derde partij. Hoewel de organisator de derden met zorg uitkiest, is de organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde.
22.2 De bezoeker vrijwaart de organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde en de bezoeker. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.
23. AANBOD STANDHOUDERS OP EEN EVENEMENT
De bezoeker van een evenement kan op het evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van (kermis)attracties. Hoewel de organisator deze derden met zorg uitkiest, is de organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde. De organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een (kermis)attractie van deze derde. De bezoeker vrijwaart de organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde zijn opvraagbaar bij deze derde partij.
24. NADERE GEBRUIKSREGELS
24.1 De bezoekers van de website en/of het evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van organisator zoals die zijn gepubliceerd op het evenementen- en/of kampeerterrein en/of de pagina.
24.2 Voor zover de bezoeker van de pagina en/of het evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan de organisator, afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.
25. INFORMATIE OP DE PAGINA
Hoewel de organisator grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de pagina besteedt, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er hyperlinks op de pagina staan naar aanbiedingen, producten, materiaal of een website van een derde, is de organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die hyperlink en de toegang en inhoud van de informatie van een dergelijke website.
26. OVERMACHT
Onverminderd haar eventuele andere rechten heeft de organisator in geval van overmacht het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk te ontbinden, zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke de organisator niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, zoals beschreven in Artikel 14.
27. AANSPRAKELIJKHEID
27.1 De organisator is nimmer aansprakelijk jegens de bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige pagina tenzij vanwege opzet of bewuste roekeloosheid jegens de bezoeker. De organisator of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de pagina.
27.2 De organisator garandeert de bezoeker uitdrukkelijk niet dat de pagina, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de organisator evenmin instaan dat de pagina of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke.
27.3 De organisator is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde of het aangaan door de bezoeker van een overeenkomst met deze derde. Tevens is de organisator nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt.
27.4 Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van bezoeker op het evenementen- en/of kampeerterrein of enig ander verblijfplaats verbandhoudend met het evenement.
28. PERSOONSGEGEVENS
De organisator verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar pagina conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via de pagina.
29. RECHTEN INTELLECTUELE EIGENDOM
29.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de pagina, social media en openbaar gemaakt op het evenement of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de organisator of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.
29.2 De bezoeker dient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom te erkennen en na te leven en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan bezoeker over te dragen of in licentie te geven.
29.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:
a) Het is de bezoeker slechts toegestaan een normaal privégebruik van een product te maken nadat de bezoeker daarvoor op normale, op de pagina aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de bezoeker waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de bezoeker verboden een download of enig ander materiaal van de pagina anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de bezoeker verboden software, bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren;
b) Toegestaan is het normale gebruik door de bezoeker van enig product bestand dat deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de pagina. Het is toegestaan om van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een kopie op een andere computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking te stellen;
c) Tot de beschermde onderdelen van de pagina behoren expliciet tevens de wijze van beveiliging als aangebracht in software;
d) De levering van enig door de bezoeker aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de bezoeker tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand.
29.4 Bij een geconstateerde overtreding van een bezoeker van de wettelijke regels behoudt de organisator zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de bezoeker.
30. CONVERSIE
Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift, tast dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan.
31. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is bevoegd om van geschillen over deze Algemene Voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen, tenzij op grond van de wet een andere rechtbank bevoegd is.
32. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING BIJ ONLINE AANKOPEN
Indien er tussen de bezoeker en de organisator een geschil bestaat met betrekking tot de online aankoop en de bezoeker en de organisator het geschil onderling niet kunnen oplossen, heeft de bezoeker de mogelijkheid om middels de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, een klacht in te dienen tegen de organisator.